פרשת וארא

פרשת וארא באתר בית חב"ד
Beit-chabad.org

פרשת וארא

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

נתינת צדקה לפני כניסת שבת פרשת וארא

מנהג ישראל להקפיד על נתינת צדקה קודם הדלקת נרות, ניתן לתת תרומה באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי, באפשרותכם גם לתרום קבוע בהוראת קבע לישיבה ולקיים מצוות מעשר כספים אונליין.

פרשת וארא

פרשת וארא היא המשך ישיר לפרשה הקודמת, פרשת שמות. בפרשה המשך הדברים שאמר משה לה' על טענתו, "למה הרעות לעם הזה".

הבטחת הגאולה

ה' אומר למשה שיאמר להם שהוא יוציא אותם ממצרים, יציל ויגאל אותם ויביא אותם לארץ המובטחת. אלו ארבע לשונות גאולה: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, שכנגדן שותים ארבע כוסות בליל הסדר. משה אומר את הדברים לבני ישראל, אך הם לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה.

ייחוס משה ואהרן

התורה מייחסת את משה ואהרן לשבט לוי. בני לוי – גרשון קהת ומררי. עמרם בן קהת נשא את יוכבד דודתו לאשה, והיא ילדה לו את אהרן, משה ומרים. אהרן לקח את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לאשה, והיא ילדה לו את נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר.

השליחות אל פרעה

ה' אומר למשה שילך אל פרעה ויאמר לו לשחרר את בני ישראל.

משה משיב שהוא ערל שפתיים, ואיך ישמע אליו פרעה.

ה' חוזר ואומר שיאמר פעם אחת, ואהרן יטעים את הדברים באוזני פרעה. פרעה יסרב לשלוח את בני ישראל, עד שיקבל את עשר המכות.

האותות

ה' אומר למשה ואהרן, שאם פרעה יבקש אות ומופת, אהרן ישליך את המטה, והוא יהפוך לתנין. בבואם אל פרעה אהרן עשה את האות, פרעה קרא לכל החכמים והמכשפים וכל אחד השליך את מטהו, והוא הפך לתנין. לאחר שהפך התנין של אהרן שוב למטה, הוא בלע את המטות של כולם. פרעה לא שמע אליהם, כפי שאמר ה'.

המכות על מצריים

הקב"ה אומר להביא מכות על מצרים, בפרשת וארא מופיעים 7 מכות ובפרשה הבאה נלמד על ה-3 מכות הבאים.

מכת דם

ה' אמר למשה, שישכים בבוקר וילך לפגוש את פרעה על שפת היאור. עליו להזהיר אותו, שאם לא ישלח את בני ישראל תבוא על מצרים מכת דם. פרעה לא הסכים, אהרן הכה ביאור וכל המים שהיו במצרים נהפכו לדם, מצרי שרצה מים, נאלץ לקנות אותם מישראל.

מכת צפרדע

אהרן מכה ביאור עם המטה, ועולות צפרדעים מן היאור. הן נכנסות לכל מקום במצרים: לבתים, למיטות, לתנורים. פרעה מבקש ממשה ואהרן שיתפללו עבורו שהמכה תחדל למחרת. משה התפלל, כל הצפרדעים מתו, והמצרים נאלצו לסלק את פגריהם שהבאישו את הארץ.

מכת כינים

ה' אומר לאהרן שיכה במטה את עפר הארץ. אהרן מכה, וכל עפר הארץ התמלא בכינים שהיו גם באדם ובבהמה. החרטומים ניסו גם הם לעשות כינים, כמו שעשו במכת דם וצפרדע, אך לא הצליחו. הם אמרו: "אצבע אלקים היא", אך פרעה לא התרשם ולא שמע אל משה ואהרן.

מכת ערוב

ה' אומר למשה שיצא לקראת פרעה ויאמר לו, שאם אינו משלח את ישראל הוא יביא מכת ערוב על כל ארץ מצרים, מלבד ארץ גושן, שם נמצאים בני ישראל.

פרעה סרב וערוב כבד – ערבוביה של בעלי חיים – הגיע למצרים. פרעה קורא למשה ולאהרן, ואומר שילכו לזבוח לה' בארץ מצרים.

משה אומר שאם יזבחו את הצאן שהוא האליל של מצרים, המצרים יסקלו אותם. פרעה מסכים שילכו למדבר, רק שלא ירחיקו.

משה מתפלל וכל הערוב נעלם ממצרים, כדי שלא תהיה להם הנאה מעורות בעלי החיים. פרעה לא עומד בדיבורו ומסרב להתיר לבני ישראל לצאת למדבר.

דבר

ה' אומר למשה שילך שוב אל פרעה ויזהיר אותו, שאם לא ישמע בקולו, יבוא עליהם דבר כבד מאד בכל החמורים, הגמלים, הצאן והבקר שיישארו בשדה. ה' יבדיל בין מקנה ישראל למקנה מצרים ולא ימות מהם אחד. המצרים שיראו את דבר ה' הכניסו את בהמותיהם לבתים. כך קרה למחרת, כל מקנה מצרים שבשדה מת וממקנה ישראל לא מת אחד. פרעה ראה זאת, ולא שלח את בני ישראל.

שחין

ה' אומר למשה ואהרן שיקחו מלוא חפניהם פיח ומשה ישליך אותו לשמים לעיני פרעה. משה זרק את הפיח וזה הפך לשחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה. החרטומים לא יכלו לעמוד לפני משה מחמת השחין. ה' חיזק את לב פרעה, והוא לא שמע אליהם.

ברד – סיום פרשת וארא

המכה השביעית – מכת ברד מסיימת את פרשת וארא. משה הולך בשליחות ה' ומזהיר את פרעה מפני הברד. הוא אומר לו שיכניס את כל הבהמות הביתה, כי כל אדם ובהמה שיהיו בשדה ייפגעו מהברד. מי שהאמין והיה ירא את דבר ה' הכניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. בכל ארץ מצרים היה ברד כבד ואש מתלקחת בתוך הברד. הברד היכה את כל האדם, הבהמה והצומח שבשדות מלבד החיטה והכוסמת. רק בארץ גושן לא היה ברד. פרעה קורא למשה ומבקשו שיתפלל אל ה', והוא ישלח אותם. משה מתפלל, המכה נעצרת ופרעה שוב ממאן לשלוח את בני ישראל.

פרשת וארא