שמחת תורה

שמחת תורה הלכות ומנהגי החג
באתר Beit-Chabad.org

שמחת תורה

קמחא דפסחא תשפ"ד 2024

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח!

כמדי שנה מרכז החסד הארצי 'חב"ד אור בלב' מחלק אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

שמות התורמים והבקשות לתפילה יועברו לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש בסמוך לחג הפסח עת רצון וסגולה לכל הישועות.

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

שמיני עצרת

חג 'שמחת תורה' נחוג בארץ כיום אחד מחובר עם 'שמיני עצרת' (ובחוץ לארץ כיום נפרד בפני עצמו לאחר 'שמיני עצרת') היום השמיני שאחר שבעת ימי חג הסוכות. לחג זה בכתוב אין סיבה מיוחדת אלא רק מצוין בפשטות כי יש לחוג את יום השמיני שאחר חג הסוכות כחג עצמאי.

שמחת תורה -משל המובא במדרש

המדרש מביא על כך משל מעניין לסיבת המועד של יום זה (מדרש 'במדבר רבה, כ"א, כ"ד): "משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה, כיון שעברו שבעת ימי המשתה אמר לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה נגלגל אני ואתה במה שתמצא – ליטרא בשר או של דג או ירק.

כך אמר הקב"ה לישראל "ביום השמיני עצרת תהיה לכם" גלגלו במה שאתם מוצאים בפר אחד ואיל אחד".

שמיני עצרת הוא חג בו אנו מתקרבים לקב"ה מחמת הקשר והקרבה השוררים בינינו. זהו חג שמבטא את אהבת ה' אלינו ואת רצונו בקרבתנו אליו.

מלבד עצם השמחה בחג זה בכתוב לא מופיע פירוט על קיום מצוות מיוחדות בחג. אמנם במנהגי ישראל השתרש הדבר לערוך שמחה מיוחדת לציון סיום קריאת התורה והתחלתה מחדש בשמחת תורה.

סיום קריאת התורה והתחלתה מחדש ביום שמחת תורה

ב'שמחת תורה' מסיימים את מחזור קריאת התורה השנתי בפרשת 'וזאת הברכה' ומיד לאחר מכן מתחילים את המחזור החדש בקריאת תחילת פרשת 'בראשית'.

העולים לתורה בעליות אלו מכונים 'חתן תורה' ו'חתן בראשית'.

כמו כן נהוג מנהג מיוחד בו עולים לתורה כל הנוכחים בקהל. המידה וכמות האנשים גדולה מכמות העליות מעלים לתורה כמה אנשים ביחד מתוך שמחה ואחדות.

בנוסף ישנה עלייה מיוחדת שנקראת עליית 'כל הנערים' בה עולים לתורה כל הילדים שמתחת לגיל בר מצווה עולים לקריאת התורה – בליווי אדם שמעל גיל שלוש עשרה.

מנהג ה'הקפות' מסביב לבימת קריאת התורה

את חגיגת סיום התורה והתחלתה מחד מציינים באמצעות מנהג ה'הקפות' כאשר מוציאים את כל ספרי התורה מהארון קודש ורוקדים עמם מסביב לבימת הקריאה בתורה.

בתורת החסידות מוסבר טעמו של מנהג זה בכך שריקוד זה עם ספרי התורה נעשה כאשר ספרי התורה אינם פתוחים וניתנים לקריאה ולימוד מתוכם אלא כשהם מונחים בנרתיקם הקבוע.

בכך מתבטא עניין זה של שמחת היהודי בתורה שאינה תלוית הבנתו האישית אלא עם עצם קיומה של התורה כחלק בלתי נפרד מזהות היהודי.

את מנהג ה'הקפות' מקיימים בלילה וביום (ובחוץ לארץ רק בליל שמיני עצרת ולאחר מכן בלילה שלאחריו ליל שמחת תורה וביום).

ה'הקפות' נערכות לאחר תפילת ערבית כאשר מוציאים את ספרי התורה ומכבדים אנשים שונים בנשיאתם והחזן מקריא פסוקים שונים קודם שמסובבים ורוקדים עם ספרי התורה.

ביום שמחת תורה ה'הקפות' נערכות אחר תפילת שחרית קודם קריאת התורה.

(למנהגים שונים יש העורכים את ה'הקפות' אחר קריאת התורה ביום).

'הקפות שניות'

בארץ ישראל נוהג רק יום אחד של חג ואילו בחוץ לארץ ישנם שני ימים.

לשם כך התפשט מנהג ה'הקפות שניות' בארץ ישראל בו במוצאי שמחת תורה לאחר צאת החג עורכים חגיגה מיוחדת של הקפות נוספת.

טעם מנהג זה הוא לשם השתתפות וחיבור של בני ארץ ישראל עם אחיהם הנמצאים בחוץ לארץ.

שמחת תורה

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

קמחא דפסחא

תרמו את צרכי החג למשפחות נזקקות חולים וקשישים

[קבלת התרומה מוכרת למס סעיף 46]

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

צוֹם עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת

תרומה אגרא דתעניתא צום עשרה בטבת תשפ"ד 2023

תרומה לזאת חנוכה

'זאת חנוכה' יום קדוש ומסוגל לכל הברכות והישועות! שלחו שמות ובקשות לתפילה ותנו צדקה ביום חיתום הדין!

זכר למחצית השקל

קיימו את מצווות 'זכר למחצית השקל' שהיא סגולה להגנה מכל צרה ופגע רע!

מתנות לאביונים

קיימו כעת את מצוות מתנות לאביונים בו ביום בהידור!

קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46