פרשת תולדות

פרשת תולדות באתר בית חב"ד
beit-chabad.org

פרשת תולדות

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

נתינת צדקה לפני הדלקת נרות פרשת תולדות

מנהג נשים צדקניות לתת צדקה לפני כניסת השבת באפשרותכם לתת תרומה, תרומה לנזקקים למרכז החסד חב"ד אור בלב, תרומה בביט או אשראי.

קראו גם אודות מעשר כספים, תרומה לישיבה והסכם יששכר וזבולון.

פרשת תולדות

פרשת חיי שרה מסתיימת בתיאור תולדות ישמעאל, ופרשת תולדות פותחת בתולדות יצחק – הולדת בניו יעקב ועשו

לידת יעקב ועשו

כעשרים שנה חלפו מאז נישואי יצחק ורבקה, ועדיין לא נולדו להם ילדים.

הם מתפללים, והקב"ה נענה לתפילת יצחק, שהוא צדיק בן צדיק ורבקה נפקדת.

במהלך ההריון, כאשר רבקה עוברת ליד בתי מדרשות, העובר רוצה לצאת, וכן שעוברת ליד בתי עבודה זרה, גם כאן העובר רוצה לצאת.

הדבר גורם לה צער רב, והיא פונה לבית המדרש של שם ועבר.

שם נאמר לה שיש לה שני בנים, שייפרדו לשני עמים, האחד צדיק והשני רשע, ומאבק תמידי יתחולל ביניהם.

כאשר היה יצחק בן שישים, ילדה רבקה תאומים. הראשון יצא אדמוני ושעיר – קראו לו עשו.

אחריו יצא אחיו כאשר ידו אוחזת בעקב עשיו וה' קרא את שמו יעקב.

התאומים בוחרים את דרכם בחיים

כאשר גדלו הנערים, פנה כל אחד לדרכו. עשיו פנה לעבודת כוכבים ועסק בציד בעלי חיים.

יעקב לעומת זאת היה איש תם יושב אוהלים. יושב בבתי מדרשות של שם ושל עבר ולומד תורה.

יצחק אהב את עשו, כי היה מעמיד פנים כאילו הוא מדקדק במצוות. רבקה, שידעה את האמת, אהבה את יעקב.

מכירת הבכורה

כאשר הגיעו התאומים לגיל חמש עשרה נפטר אברהם אבינו.

יעקב בישל נזיד עדשים אדומות, שהוא מאכל אבלים. באותו זמן הגיע עשו עייף מן השדה. הוא מבקש מיעקב: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".

יעקב מסכים, בתנאי שעשיו ימכור לו את הבכורה.

עשו מזלזל בבכורה מכיוון שהיא מחייבת לעבוד במקדש, זוהי עבודה שיש בה אזהרות רבות, שהעונש עליהן עלול להיות מוות.

יעקב מבקש ממנו להישבע, עשו נשבע ומוכר את הבכורה ליעקב.

לאחר מכן הוא אוכל את הלחם ונזיד העדשים שנתן לו יעקב,  והולך כשהוא בז לבכורה.

רעב בארץ / ה' מברך את יצחק

בארץ כנען התחילה תקופת רעב. יצחק חושב  ללכת למצרים, כפי שעשה אברהם אביו.

יצחק הולך לאבימלך, כדי שאולי יזדמן לו שם משהו ולא ייאלץ ללכת למצרים.

ה' מתגלה אליו ואומר לו לא לרדת למצרים. מאז העקדה הוא נחשב לקרבן עולה, ואין זה ראוי שירד למצרים.

הקב"ה מבטיח שיהיה אתו ויברך אותו, ויתן לו ולזרעו את הארצות שהבטיח לתת לאברהם  ויקיים את השבועה שנשבע לו.

יצחק בגרר

יצחק מתיישב בגרר. אנשי המקום שאלו על רבקה, ויצחק אמר שהיא אחותו,  מכיוון שחשש שיהרגו אותו ויקחו אותה, אם ידעו שהיא אשתו.

כשהתברר לאבימלך, שהיא אשתו, בא בטענות אל יצחק, מדוע הוא אמר שהיא אחותו. 

לאחר שהוא הסביר לאבימלך את המניעים שלו, הזהיר אבימלך את כל העם ואמר שהנוגע ביצחק וברבקה מות יומת. יצחק נשאר במקום. הוא זרע במקום, ומצא ברכה. 

השדה עשתה פי מאה ממה שהעריכו תחילה. יצחק התעשר מאד, עד שהפלישתים קינאו בו וסתמו את כל הבארות שחפרו עבדי אברהם אביו. 

אבימלך חושש מהתעצמותו של יצחק, ומגרש אותו מארצו.

בארות יצחק

יצחק עובר לנחל גרר, רחוק מהעיר.  הוא חופר את כל הבארות שחפרו בימי אברהם ונסתמו ע"י הפלישתים. 

יצחק קורא לבארות באותם השמות שקרא להם אביו. לאחר מכן חפרו עבדי יצחק בנחל ומצאו באר מים. רועי גרר רבו איתם, וטענו שהמים שייכם להם. יצחק קרא לבאר עשק, כי התעשקו עימו.

הם חפרו באר אחרת, וגם עליה רבו, והוא קרא שמה שיטנה. יצחק עבר משם, חפר באר אחרת, שעליה לא רבו.  הוא קרא את שמה רחובות, על שם כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.

ה' מברך את יצחק

יצחק עובר לבאר שבע. ה' נראה אליו, אומר לו שהוא יהיה אתו ויברך אותו וירבה את זרעו בזכות אברהם. יצחק בונה  מזבח לה', נוטה שם את אהלו, ועבדיו חופרים שם באר.

ברית בין יצחק לאבימלך

אבימלך, פיכול שר צבאו וסיעה מאוהביו באים אל יצחק. יצחק שואל אותם מדוע באו אליו לאחר שגרשו אותו. 

הם אמרו, שהם ראו שה' איתו ולכן הם רוצים לכרות אתו ברית.

הם כרתו ברית, עשו משתה ובבוקר נשבעו אחד לשני לקיים את הברית והלכו לדרכם.

עבדי יצחק אמרו לו שמצאו מים, הוא קרא את שמה שבעה, ולכן שם העיר באר שבע עד היום.

עשו נושא אשה

בגיל ארבעים נושא עשו את יהודית ואת בשמת, כדי להראות שהוא הולך בדרכי אביו, שנשא את רבקה בגיל ארבעים. נשיו של יצחק היו עובדות ומקטרות לעבודה זרה,  למורת רוחם של יצחק ורבקה.

יעקב מקבל את הברכות

יצחק מתעוור ומזדקן. הוא נכנס לשנתו המאה עשרים ושלש – חמש שנים לפני הגיל בו נפטרה אמו שרה, והוא חושש שגם הוא ימות קרוב לגיל זה. הוא קורא לעשו ומבקש ממנו לצוד ציד ולהכין לו מטעמים כפי שהוא אוהב, על מנת שיברך אותו לפני מותו.

רבקה שומעת את הדברים, היא קוראת ליעקב, מספרת לו את זה, ומבקשת שיביא לה שני גדיי עזים, כדי להכין מטעמים , והוא יביא אותם ליצחק ויקבל את הברכות במקום עשו.

יעקב חושש, אולי ימשש אותו אביו, ויגלה את האמת. הרי עשו איש שעיר, והוא איש חלק. ובמקום ברכה  יביא עליו קללה.

אמו אומרת לו שהקללה תחול עליה, יעקב נשמע לה, אמו רבקה הלבישה אותו בבגד מיוחד של עשו, שמה על ידיו ועל צוארו עורות גדיי העזים.

יעקב מביא את המטעמים לאביו, אביו שומע את סגנון הדיבור שלו וחושד שהוא מתחזה.

הוא מבקש למשש אותו, ממשש ואומר: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו". יצחק אוכל ומברך את יעקב.

ברכת יצחק ליעקב

יצחק מבקש מיעקב שיגש וישק לו. הוא מריח את בגדיו, ריח גן עדן נכנס עמו, והוא מברך אותו שה' יתן ויחזור ויתן לו שפע ברכה מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש.

עמים יעבדו אותו וישתחוו לו. הוא יהיה גביר לאחיו וגם בני אמו ישתחוו לו. מי שמקלל אותו יהיה מקולל, ומי שמברך אותו יהיה מבורך.

עשו מגלה את התרמית

יעקב יצא מאת אביו, ועשו חזר באותו זמן ממסע הציד שלו. גם הוא הכין מטעמים לאביו ואמר לו, שיקום ויאכל ממה שהביא לו ויברך אותו.

יצחק  נחרד ואומר מי הוא זה שהביא כבר אוכל לפני וקבל ברכות.

מיד מתגלית התרמית שבעצם יעקב לקח את הברכות מדי עשיו.

עשו צועק צעקה גדולה ומרה ומבקש שיברך גם אותו. 

יצחק אומר לו שאחיו בא במרמה ולקח את ברכתו. עשו אומר לכן קראו לו יעקב, כי הוא עקב אותי פעמיים, לקח את הבכורה שלי ועכשיו גם את הברכות. 

עשו מבקש מיצחק שיברך גם אותו. יצחק אומר שהוא ברך את יעקב שיהיה אדון לאחיו, והם יהיו לו לעבדים, וכל מה שיש לעבד שייך לאדון, אם כן, מה תועיל הברכה לעשו?.

יצחק מברך גם את עשו

עשו  מבקש מאביו שיברך גם אותו ונושא קולו בבכי. 

יצחק מברך אותו שמקום מושבו יהיה מבורך מטל השמים ומשמני הארץ.

הוא אומר לו שיחיה מציד חיות בחרבו, וכאשר ישראל יעברו על התורה, תהיה לך סיבה לערער על הברכות ולפרוק את עולם מעל צוארו. 

עשיו שונא את יעקב, ומבקש לנקום בו, אך מכיוון שהוא מכבד את אביו ואינו רוצה לצער אותו, הוא דוחה את הנקמה עד לאחר פטירתו של אביו וסיום ימי האבל שלו.

יעקב נשלח למצוא אשה בחרן

לרבקה נודע שעשו מתכנן להרוג את יעקב. היא קוראת ליעקב ואומרת לו שיברח אל לבן אחיה, עד שאחיו יירגע מכעסו וישכח את הענין. 

ליצחק היא אומרת, שהיא אינה רוצה שיעקב ישא אשה מבנות המקום.

יצחק קורא ליעקב ואומר לו שלא ישא אשה מבנות כנען, אלא ילך לבית משפחת אמו ויקח אשה מבנות לבן. 

יצחק מברך ואומר ליעקב שה' יברך אותו ויפרה וירבה אותו ויתן לו ולזרעו את ברכת אברהם ושולח אותו אל בית לבן.

סיום פרשת תולדות – עשו נושא אשה נוספת

עשו ששומע שבנות כנען רעות בעיני אביו, והוא שלח את יעקב לפדן ארם כדי לקחת משם אישה.

מחליט גם כן להתחתן עם אישה נוספת בשם מחלת בת ישמעאל.

פרשת השבוע

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46