פרשת דברים

פרשת דברים באתר בית חב"ד
beit-chabad.org

פרשת דברים

התרומה בביט / אשראי / פייפאל.

פרטים לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פועלים סניף 657 חשבון 614939

נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

להוראת קבע בנקאית: פתחו הרשאה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 56211 ולאחר מכן נא עדכנו אותנו כאן

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

באתר תמצאו תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, מעגל השנה, מצוות וכו'

בנוסף באפשרותכם לתרום ולהיות שותפים בפעילות התורה והחסד של בית חב"ד

שמות התורמים יועברו לברכה לרבי מליובאוויטש

התרומות באמצעות אתר Beit-Chabad.org מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים והפקת קבלות באמצעות בית חב"ד עמותת ישי"ק תומכי תמימים שבעיר אור יהודה ח.פ 580439081

פרשת דברים

פרשת השבוע היא הראשונה בספר דברים, ישנו שוני מהותי בין הספר החמישי לארבעת הספרים הקודמים.

ארבעת החומשים בראשית שמות ויקרא במדבר, נמסרו מאת הקב"ה ואילו חומש דברים נאמר על ידי משה רבינו ברוח הקודש ומהוה חזרה וסיכום על כל הנאמר בארבעת הספרים, ספר זה גם מכונה בלשון "משנה תורה".

תוכחה

מזמן יציאת מצרים עד שעם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל עברו הרבה מאוד שנים, בזמן זה היה את חטא המרגלים והעונש שהגיע בעקבות כך להיות 40 שנה במדבר, כל הדור ההוא מת ורק הילדים זכו להיכנס לארץ.

אותם הילדים לא ראו את הניסים הגדולים שקרו לאבותיהם ומשה רבינו מעורר ומחזק את האמונה בקרבם ומוכיחם.

פרשת דברים – תוכן דברי משה רבינו לעם ישראל

משה רבינו מסכם את הלכות התורה מצד אחד מפרט את השכר באם יקיימו את התורה ומצוותיה, ומצד שני מציג מול עם ישראל את העונש באם יפרו את המצוות.

התוכחה ברמזים

פרשת דברים פותחת בפסוק הבא:

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב"

למעשה בפסוק מסתתר ברמז כל החטאים שעם ישראל חטא לאורך השנים לפי המקומות.

במדבר

מרמז על חטא המתאוננים שהתלוננו על כך שה- "מן" – אוכל מהשמים, לא היה טעים להם והתלוננו כלפי השם כפי שנאמר בתורה:

"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים "

ערבה

מרמז על המקום ערבות מואב שם עם ישראל חטא והלך אחר בנות מואב.

מול סוף

בזמן שהקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים לכיוון ים סוף עם ישראל מגיע לידי ניסיון הים לפניהם, המצרים מאחוריהם ועם ישראל מטיל ספק באמונה וצועק על משה כדברים הבאים:

"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר".

חצרות

מקום מחלוקת קורח.

די זהב

מרמז על חטא העגל.

הנהגת העם בפרשת דברים

משה רבינו מתקשה להנהיג את העם לבדו ומחליט בעצת חמיו יתרו למנות אחראים לכל שבט.

וקובע סדר שיהיה שופטים – שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות  ובנוסף שוטרים.

משה רבינו מורה לשופטים עקרונות יסוד:

"לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון"  אין להפלות בין בעלי דין  דין פרוטה כדין 100.

אם באו להישפט איש עני ואיש עשיר אין לתת לעשיר יחס מועדף וכן אין לזכות את העני בדין בכדי לעזור לו על חשבון העשיר שיש לו מספיק ולהחשיב זאת כמצוות צדקה על חשבון העשיר או להחליט שזה יהיה כמו תרומה, כי הרי זה לא עניינו של השופט לחשב חשבונות שכאלה אלא לפסוק דין אמת לאמיתו.

"לא תגורו מפני איש" לא לפחד מבעלי הדין ויש לפסוק דין אמת בכל מצב גם במצב ואחר מבעלי הדין אדם שמטיל אימה.

סיפור המרגלים

משה מספר לעם ישראל את ההסטוריה וסיפור המרגלים.  עם ישראל מבקשים לשלוח מרגלים כדי לבדוק את הארץ ואת הדרכים לכובשה ולאחר מכן מסיתים את העם נגד הארת המובטחת ואומים דברים רעים על ארץ ישראל.

הקב"ה מעניש את העם וגוזר עונש מוות במדבר על כל הדוק שהיה חי באותה תקופה, רק הילדים יזכו להכינס לארץ ישראל.

סיחון ועוג

משה רבינו חוזר על ההסטוריה ומספר על כיבוש העמים סיחון ועוד ומעודדם לקראת המשך המלחמות שיהיהו להם בכניסתם לישראל.

פרשת דברים