אהבת ישראל

אהבת ישראל לאור מקורות היהדות והחסידות
Beit-Chabad.org

צילום: משה קווארט

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

התרומה לחב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

ברוכים הבאים לאתר חב"ד אור בלב

באתר תוכן יהודי, הלכות ומנהגים, פרשת השבוע, חגי ישראל ומועדי השנה ועוד..

באפשרותכם להיות שותפים בפעילות החסד והנתינה.

שמות התורמים יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

התרומה בביט / אשראי / פייפאל והקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות חב"ד תומכי תמימים – אור מנחם ע"ר ח.פ 580439081

תוכן עניינים

אהבת ישראל כלל גדול בתורה

אחת המצוות העיקריות והמרכזיות בחיי היהודי היא מצות אהבת ישראל.

מצווה זו נוגעת בעולמו הרגשי של האדם ובמכלול שלם של הסתעפויות מתוכה.

התורה מצווה עלינו בפרשת 'קדושים' "ואהבת לרעך כמוך". התנא רבי עקיבא לקח עניין זה והעמידו כ"כלל גדול בתורה".

הגמרא במסכת שבת (דף ל"א, א) מתארת כי פעם אחת הגיע להלל הזקן אדם שרצה להתגייר וללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת והלל הזקן אמר לו במשפט אחד:

"מה שעליך שנוא אל תעשה לחברך". והסבירו בזה מפרשי הגמרא שם שהדבר נלמד ממצות "ואהבת לרעך כמוך".

דברי הרמב"ם על המצווה

הרמב"ם מרחיב ומבאר עניין זה בלשון מיוחדת מאוד: "מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך'".

הוא גם מרחיב ומתאר מה כוללת מצווה זו: "לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא".

אהבה זו ליהודי נוסף – שנכללים בה גם הקרובים אליו, כדוגמת משפחתו וכדו' – אינה מצד המעלות הפרטיות המייחדות אדם זה כי אם מצד עובדת היותו יהודי. אהבה זו אינה חיצונית כי אם נשמתית.

בכדי להגיע לדרגה זו של אהבה נדרשת התבוננות בייחודו ומעלתו של היהודי. 

אמנם התבוננות זו איננה תכלית עצמאית כי אם שבאמצעותה האדם יגלה בעצמו רגש פנימי ועמוק כלפי יהודי אחר.

אהבת ישראל מגלה את האחדות הקיימת בנשמות ישראל

בספר התניא מקדיש אדמו"ר הזקן פרק שלם ויסודי – פרק ל"ב- שבתוכו מתבארים יסודות המצווה.

פרק זה מבאר כיצד האדם יכול להביא את נשמתו לידי גילוי כזה שצורת הסתכלותו על יהודי אחר אינה מצד הגוף – שהינו שונה מאדם לאדם – אלא מצד הנשמה.

כיוון שכל ישראל נקראו בנים "בנים אתם לה' אלקיכם" ממילא אהבת יהודי נוסף הרי היא כאהבת עצמו, מכיוון שבמקור הנשמות טרם ירידתם לגופים שונים ומחולקים היו באחדות מלאה ושלימה.

וממילא זו אהבה כבר קיימת כיוון שבמקור הראשוני והפנימי ביותר נשמות ישראל מאוחדות לגמרי בקב"ה.

קבלת מצוות ואהבת לרעך כמוך קודם התפילה

מלבד ביאור זה אדמו"ר הזקן הכניס בסידור התפילה שערך פסקה קצרה לאומרה קודם תחילת תפילת השחר שתוכנה הוא שהאדם מקבל על עצמו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך.

בספרי החסידות מבואר כי הקדמה זו הינה יסודית במאוד לתפילה כיוון שהתפילה עניינה הוא המפגש בין אדם לקב"ה והיסוד לזה נמצא ומתבטא בקבלת האדם על עצמו לקיים מצווה זו. 

מצווה זו הינה השער שדרכו ובאמצעותו ניתן לעמוד לפני ה' בתפילה.

מבצע אהבת ישראל

בסיום שנת ה'תשל"ו (1976) הכריז הרבי מלובביץ' על תיקון וקיום מבצע אהבת ישראל. תוכנו של רעיון זה הוא לקחת את המצווה  ולהעניק לה רובד מוחשי ומעשי בקיום מצווה זו.

כיוון שמצווה זו הינה כללית וחשובה במאוד – "כלל גדול בתורה" נוגעת היא לקיום כל המצוות כולם. תוכן המבצע הוא להשפיע ולעורר על כך שנצרכת להיות בין יהודים אהבת ישראל גלויה וממשית.

אהבה זו ליהודי שני נובעת מכך שכל עם ישראל הם קומה אחת שלימה ויש לגלות ולהאיר עניין זה באופן מוחשי.

כמו כן מבואר בתורת החסידות כי אהבת יהודי נוסף קשורה באהבת ה' כיוון שהקב"ה אוהב את בניו ואחד המוטיבים של אהבה היא לאהוב את מה שהאהוב אוהב. כשם שהקב"ה אוהב את בניו כך יש לאהוב יהודי נוסף.

התרומה והנתינה

באמצעות האתר ניתן לבצע תרומה ולקיים מצוות צדקה למרכז החסד תרומה לנזקקים.

כמו כן ניתן לערוך תרומה לישיבה באופן קבוע ולקיים מצוות ומעשר כספים.

קחו חלק בזכויות לימוד התורה הקדושה והיו שותפים בהסכם יששכר וזבולון.

אהבת ישראל

תרומה אונליין

התרומה בביט או אשראי, קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

ניתן לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

נא בחרו את סוג התרומה!

הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

הילולת רחל אמנו

בתקופה הקשה של עם ישראל, מי שהציל אותם בתפילות, היא רחל אמנו!

שאו תפילה, שלחו בקשות לברכה ותרמו צדקה להצלחת עם ישראל

תרומה חודשית

השמות והבקשות יועברו לברכה בציון הרבי מליובאוויטש

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46